СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001:2008

Системи за управление на качеството.

Сертификатът по ISO 9001:2008 e най-широко разпространеният и най-разпознаваем начин да представим своята компания като един надежден бизнес партньор, който спазва изискванията на международен стандарт система за управление на качеството.
Фокусът на стандарта е върху управлението на процесите и удовлетвореността на клиентите. Той е еднакво приложим както за производствени компании, за фирми в сферата на услугите и за организации с нестопанска цел.
Ползи:

  • Работещ механизъм за следене на изпълнението на изискванията на клиента още от заявката
  • Единни правила за работа, които са документирани, обявени и разбрани в цялата организация
  • Ясни отговорности и разписани инструкции за това кое, как и от кого се извършва
  • Ефективен механизъм за самопроверка и усъвършенстване – Вътрешните одити и прегледа от ръководството

БДС EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004)

БДС EN ISO 14001:2005 (ISO 14001:2004) е световно познат стандарт за управление на околната среда. Той дава предписания за контрол на онези дейности на организацията, които оказват ефект върху околната среда. Това включва използването на природните ресурси, управлението и обработката на отпадъците, намаляването на вредните емисии и консумацията на енергия.
БДС EN ISO 14001:2005 определя изискванията за система за управление на околната среда, с която да се даде възможност на организацията за разработване и прилагане на политика и цели, които вземат под внимание законовите изисквания и други изисквания, към които организацията се присъединява и информация за важните екологични аспекти. Тя се прилага за тези аспекти на околната среда, които организацията посочва като тези, които тя може да контролира и тези, на които тя може да повлияе.
Прилагането на Система за управление на околната среда е систематичен начин да се откриват и контролират ефектите, които организацията упражнява върху околната среда. Намаляване на разходите може да се реализира чрез подобряване ефективността и продуктивността. Това се постига като се прилагат начини за намаляване на отпадъците, търсят се по-ефективни начини за тяхното унищожаване и се прилагат методи за по-ефикасно Системи за управление на качеството. използване на енергията
Сертификацията по БДС EN ISO 14001:2005показва, че организацията е обвързана с проблемите на околната среда и е подготвена да работи по посока за подобряването й